חיפוש מורחב
תת דגם
סוג מנוע
נפח מנוע
הילוכים
מחיר
אזור
בעלות נוכחית
ק"מ
יד
מוכן להחלפה
מספר מודעה

תקנון

תקנון תנאי שימוש באתר לוח פוקוס

מבוא  

אנו מודים לך ("המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר ("אתר לוח פוקוס") ו/או לכל עמוד ו/או מדור ו/או שירותים, רגילים ומיוחדים, הניתנים במסגרתו (ביחד - "אתר לוח פוקוס") - האתר המוביל בפרסום כלי רכב המופעל ומנוהל על ידי לוח פוקוס בע"מ (- "לוח פוקוס"). בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם את שמך באחד ממדורי האתר, וכן להירשם ותשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (ביחד - "השירותים"). במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם, גוף, גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר, יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

כללי

השימוש באתר לוח פוקוס כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.לוח פוקוס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תקנון תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר לוח פוקוס. על אף האמור, לוח פוקוס תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר לוח פוקוס, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לוח פוקוס לכל מטרה שהיא. 

האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. 
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין לוח פוקוס לבין כל אדם המשתמש באתר לוח פוקוס, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר לוח פוקוס ובשירותים כאמור באתרי תוכן, אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר לוח פוקוס ובשירותים המיוחדים (כפי שיפורטו להלן).

הגבלת אחריות

מובהר בזה, כי לוח פוקוס לא תהיה אחראית בגין כל נזק והפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ולצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר לוח פוקוס, לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים על ידי אתר לוח פוקוס תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ולוח פוקוס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד והוצאה שיגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. לוח פוקוס אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. לוח פוקוס אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר לוח פוקוס, לרבות על ידי צדדים שלישיים (משתמשים אחרים). מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ולוח פוקוס אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ומאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של צדדים שלישיים. לוח פוקוס אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם. מובהר בזאת, כי הצבת קישוריות באתר לוח פוקוס על ידי לוח פוקוס לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, לתכנים ולשירותים המוצעים על ידי אחרים.

מובהר בזאת, כי למערכת אתר לוח פוקוס מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכי ללוח פוקוס אין שליטה על מקורות אלו. על כן המידע הנכלל בתכנים ו/או במודעות מוצג כפי שהוא וללא התערבות מצידה של מערכת אתר לוח פוקוס וללא אחריות כלשהי מצידה של לוח פוקוס. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ואחריותו הבלעדית.

כל פעולה שתבוצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, לוח פוקוס לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבוצע באתרים האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי לוח פוקוס בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבוצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מאתר לוח פוקוס.

בכל מקרה, לוח פוקוס לא תהיה אחראית לנזקים ישירים או עקיפים כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד לוח פוקוס בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת.

השירותים באתר לוח פוקוס מוצעים לך כמות שהם (AS-IS).

לוח פוקוס אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. לוח פוקוס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים מבניים ומהותיים באתר לוח פוקוס, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של אתר לוח פוקוס, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.

היה ולוח פוקוס ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר לוח פוקוס שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על לוח פוקוס ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתקנון תנאי שימוש זה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על לוח פוקוס ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

לוח פוקוס אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי לוח פוקוס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל לוח פוקוס מי מספקיה ו/או מי מטעמה. בשום נסיבות לא תחול על לוח פוקוס אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ללוח פוקוס או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. לוח פוקוס מביאה לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם. בסעיף זה, "לוח פוקוס" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, וכל מי מטעמה.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

במסגרת השימוש באתר לוח פוקוס הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק נתונים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך וכיו"ב ("המידע האישי"). נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של לוח פוקוס. ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר לוח פוקוס כנתוני חובה לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר לוח פוקוס, דוגמת פרסום בלוח המכירות של אתר לוח פוקוס.

הנתונים המוגדרים כנתוני חובה יסומנו באופן שונה מיתר השדות. הואיל ולוח פוקוס תבקש רק את המידע האישי הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבחלק מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

ניהול מודעות באתר לוח פוקוס

לוח פוקוס שומרת לעצמה את הזכות לחסום, לבטל, להסיר כל מודעה או לא לאשר נוסח של מודעה שאינה עומדת בסטנדרטים של אתר לוח פוקוס, בהוראות תקנון תנאי השימוש, נהלי לוח פוקוס והוראות הדין או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את לוח פוקוס לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית לוח פוקוס לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד לוח פוקוס בהקשר זה.
הסירה לוח פוקוס את מודעת המשתמש, זכותה לעשות כן ללא דיחוי וללא הודעה מוקדמת למשתמש, אף אם בעשותה כן עלולה לוח פוקוס לגרום למשתמש לנזק או לעיכוב מכירה.

מסלולי פרסום מודעות באתר לוח פוקוס

באתר לוח פוקוס קיימים מסלולי פרסום מודעות חינם למשתמשים פרטיים ומסלולי פרסום כנגד תשלום כספי המיועדים ללקוחות עסקיים וסוחרי רכב; הכול לפי התנאים הנקובים באתר לוח פוקוס.

תשלום באמצעות האינטרנט

באתר לוח פוקוס מערכת אבטחה העומדים בתקנים מחמירים ביותר. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי המאפשר הצפנת מידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. המשתמשים באתר לוח פוקוס באזורים המאובטחים ב-SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע"י חברת GoDaddy (אולם מובהר כי לוח פוקוס זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). בנוסף, מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן על ידי חברת קרדיט כארד (אולם מובהר כי לוח פוקוס זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).

שימוש החברה במידע

שימושך באתר לוח פוקוס עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר לוח פוקוס כדוגמת פרסום בלוחות המודעות, עיון בעמודים ספציפיים וכיו"ב.

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שלוח פוקוס תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם, שינוי וייעול מבנה אתר לוח פוקוס, הרחבת/צמצום תחומי הפעילות של אתר לוח פוקוס ומטרות נוספות לפי שיקול דעתה המוחלט של לוח פוקוס וזאת לטובת המשתמשים ופעילות אתר לוח פוקוס ולצורך קיום הוראות כל דין.

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך, ככל שתמסור כזה, יישמר במאגר הנתונים של לוח פוקוס. לוח פוקוס מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון תנאי השימוש.

ככל שייאסף מידע אישי על ידי לוח פוקוס, השימוש במידע ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:

 • התאמה אישית של נושאים, מודעות ופרסומות המועלים באתר לוח פוקוס בהתאם לתחומי התעניינותך, צרכיך וציפיותיך.
 • מתן אפשרות לרכישת/מכירת רכבים ומוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות של אתר לוח פוקוס.
 • משלוח דואר אלקטרוני והודעות SMS ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות על ידי לוח פוקוס, בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל לוח פוקוס להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך, מידע נוסף על זה המצוי באתר לוח פוקוס בדבר תחומי פעילותה של לוח פוקוס וכיו"ב. באם תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע ללוח פוקוס והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.

למען הסר ספק, מובהר כי לוח פוקוס אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי לוח פוקוס בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר לוח פוקוס ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד לוח פוקוס ו/או כנגד מי מטעמה.

נוסף על האמור לעיל, תהיה לוח פוקוס רשאית:

 • למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) ללוח פוקוס ואתר לוח פוקוס מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
 • למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים על פי סמכות שבדין.

העברת מידע למפרסמים

במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת אתר לוח פוקוס ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת אתר לוח פוקוס, ייתכן כי לוח פוקוס תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים, לרבות מידע אישי.

ניהול פרסומות באתר לוח פוקוס

הפרסומות המועלות באתר לוח פוקוס מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי לוח פוקוס. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין שלך בהתאם למידע שנאסף.

עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלוונטיות לכך. ניהול ה-"COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא ללוח פוקוס.

לוח פוקוס שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, מכל סוג, בכל חלק של אתר לוח פוקוס, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר, כי לוח פוקוס עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר לוח פוקוס (לרבות מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה. מובהר, כי לוח פוקוס עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לוח פוקוס לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

איסוף נתונים על ידי לוח פוקוס באמצעות "COOKIES"

לוח פוקוס, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את לוח פוקוס לשימושים פנימיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון אתר לוח פוקוס כך שהוא יתאים לשימושך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה לוח פוקוס במסגרת תקנון תנאי השימוש באתר לוח פוקוס.

בנוסף, משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי אתר לוח פוקוס ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי באתר לוח פוקוס.

עומדת בפניך האפשרות למחוק או למנוע את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלוונטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירותים שהנך מבקש לקבל באתר לוח פוקוס.

אבטחת מידע

לוח פוקוס משתמשת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, לוח פוקוס אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר לוח פוקוס וברשת המחשבים. אשר על כן, מוסכם עליך כי לוח פוקוס לא תהא אחראית לנזק שיגרם לך, אם יגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר לוח פוקוס וברשת המחשבים.  

זכויות יוצרים וקניין רוחני

לוח פוקוס תהיה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לוח פוקוס, מדוריו ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. זכויותיה של לוח פוקוס בהקשר למידע זה הינן, בין היתר, השימוש בשם אתר לוח פוקוס, מבנה האתר, עיצובו הגראפי של האתר, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע, או בחלק ממנו - אלא אם ניתן אישור מפורש של אתר לוח פוקוס לעשות כן, מראש ובכתב.

בנוסף לאמור לעיל מוצהר על ידי המשתמש המעלה תכנים לאתר כי ידוע לו על איסור העלאת תכנים אשר יש בה משום עבירה על, בין היתר, חוקי זכות יוצרים, חוק הפטנטים, סודות מסחריים, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות או כל דין רלוונטי אחר וכי במידה והפרסום אשר יועלה על ידי המשתמש לאתר לוח פוקוס יהיה בו משום פגיעה בזכויות צד ג', יחולו עליו כל חבות חוקית וכל אחריות שניתן להטיל על פי דין עליו, ועליו בלבד.

השימוש באתר לוח פוקוס ופרסום מודעות

לוח פוקוס עושה את מירב המאמצים להתאים את אתר לוח פוקוס לכל משתמש. יחד עם זאת, אתר לוח פוקוס, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו, לרבות לוחות המודעות, עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות - הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני.

השימוש באתר לוח פוקוס- על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך בלבד.

השימוש באתר לוח פוקוס מוגבל לפרסום מודעה בנוגע לרכב, מוצר או שירות שמפרסם המודעה מבקש למכור, לעיון המתעניינים באותן מודעות, ולפניה למפרסם המודעות בשל עניין של הפונה ברכב, מוצר או שירות שפרסם. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.

מובהר כי כלל השירותים השונים באתר לוח פוקוס מוצעים לגולשי אתר לוח פוקוס בהתאם לתנאים הקבועים על ידי לוח פוקוס והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי לוח פוקוס. לוח פוקוס שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי, אלקטרוני, ממוחשב או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת רכב, מוצר או שירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון תנאי השימוש באתר לוח פוקוס, על כל המשתמע מכך, ולוח פוקוס שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל המשתמש מצהיר ומתחייב:

 • שלא להעתיק, לשכפל, לעדכן, לשנות, להפיץ או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר לוח פוקוס.
 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי אתר לוח פוקוס.
 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת או המפריעה (או אשר מנסה להתערב או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של אתר לוח פוקוס ושירותיו.
 • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר לוח פוקוס או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מהפעילויות האסורות תחת תקנון תנאי השימוש.

מובהר, כי אתר לוח פוקוס מהווה פלטפורמת פרסום למשתמשים ולוח פוקוס אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. יחד עם זאת נהלי לוח פוקוס אוסרים פרסום של מודעות שתוכנן אינו חוקי ו/או פוגעני. יובהר בזאת, כי אין לפרסם באתר מודעות למכירה, שיווק, אספקה, פרסום, הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. לוח פוקוס לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. לוח פוקוס אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הנך מתחייב שלא לפרסם או להזין לאתר לוח פוקוס אחד או יותר מן התכנים הבאים:

 • העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
 • האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר;
 • הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;
 • העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר לוח פוקוס בפרט.

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את לוח פוקוס בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

ביטול עסקאות

בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו ולוח פוקוס לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר לוח פוקוס בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש.

סוחרי רכב

מדיניות ניהול אמצעי פרסום, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון תנאי השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:

 • בפרק זה, למונח "המזמין" תהא הפרשנות הבאה: "סוחר רכב שמזמין מאת לוח פוקוס אמצעי פרסום בתשלום".
 • ממועד אישורה של הצעה זו על ידי המזמין יחול ההסכם בין הצדדים בהתאם לתוכנו של מסמך זה ובכפוף לתנאי תקנון אתר לוח פוקוס, וכל שינוי או תוספת שלא אושרו בכתב על ידי הצדדים לא יהיו תקפים.
 • למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר לוח פוקוס או בתקנון תנאי השימוש, כל שימוש באתר לוח פוקוס במסגרת של קשר ישיר או עקיף לעסק, כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד לוח פוקוס ומתן הסכמת המזמין לתנאי ההתקשרות של החברה; וזאת, בין אם במסגרת הליכי הרישום לשירות הרלוונטי באתר ובין אם במסגרת המוקד הטלפוני של אתר לוח פוקוס.
 • במידה וכרטיס האשראי יידחה ולא ייפרע תשלום במועדו, הדבר יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת על ידי בנק לאומי לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים ללוח פוקוס לפי כל דין.
 • מודעה של מזמין שתפורסם כנחזית למודעה מטעם לקוח פרטי ולא יועבר בגינה תשלום כאמור לעיל - תורד מלוחות אתר לוח פוקוס ללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים ללוח פוקוס בקשר עם כך.
 • לוח פוקוס רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה, לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם המזמינים.

מודעות המועלות על-ידי משתמשים

מגישי המודעות מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת מכירת אותם רכבים, מוצרים, פריטים ושירותים הנזכרים מפורשות בגוף המודעה, כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות ומושלם למיטב ידיעתם, כי אין מניעה חוקית להשלמת העסקה (לרבות, שעבוד, משכון, חוב וכיו"ב) הנזכרת במודעה, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, תרמית, או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור קוראי המודעות או מכל כוונה אחרת.

בהתאם לתקנון תנאי השימוש, כל אדם רשאי להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת. לא יכניס המשתמש למודעה קישוריות לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט, בכתב או בתמונה.

פרסום של מספר טלפון יעשה בשדה יצירת הקשר בלבד ולא בטקסט חופשי.

שירותים מיוחדים

כל האמור להלן בחלק "שירותים מיוחדים" הינו בכפוף לאמור בתנאים הכלליים שלעיל, ואין באמור בחלק זה כדי לגרוע מהאמור בתנאים אלו.

השימוש בשירותים המיוחדים הנו אישי ואיננו פתוח לכלל המשתמשים, על כן אתר לוח פוקוס ממליצה למשתמש החפץ בשירות כלשהו או במספר שירותים המפורטים להלן, לקרוא את האמור להלן בעיון בטרם ההרשמה לשימוש.

שירות סוכן חכם

שירות זה מאפשר למשתמש, החפץ בכך, לקבל הודעות SMS לטלפון הסלולארי או לטלפון קווי (במידת האפשר) שתיידע אותו בדבר פרסום מודעות חדשות המתאימות לקריטריונים שהגדיר במדור זה.

השירות מסופק תמורת תשלום של 1 ש"ח עבור הודעת SMS. ההרשאה לחיוב המשתמש בתשלום זה תיעשה במדור השירות באתר וזאת לאחר שהמשתמש יעביר את פרטיו האישיים (ביניהם, פרטי כרטיס האשראי) לאתר לוח פוקוס. מובהר בזאת, כי ההרשאה הניתנת על ידי המשתמש הנה הרשאה פתוחה אשר תחויב בפועל ביום הראשון לכל חודש קלנדארי עבור כמות הודעות ה- SMS שאתר לוח פוקוס שלחה למשתמש בחודש העוקב.

השירות איננו מוגבל בזמן, אולם המשתמש זכאי להפסיקו בכל רגע וללא הודעה מוקדמת. הפסקת השירות תיעשה על ידי שימוש בסיסמא ובקוד שינתנו למשתמש בעת ההרשמה על שירות זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה כפוף לכל האמור בתנאים הכללים והנו חלק בלתי נפרד מהם.

שירות "הקפצת מודעות"

שירות הקפצת מודעות המוצע למשתמשים באתר לוח פוקוס הינו שירות הניתן ללא תשלום למשתמש ושירות הניתן בתשלום ללקוחות עסקיים וסוחרי רכב, המאפשר למשתמשים באתר לוח פוקוס "להקפיץ" את המודעה אשר הם פרסמו באתר באופן אוטומטי בשעה שתיבחר על ידי המשתמש, וזאת פעמיים ביום ולמשך 14 יום מיום ביצוע ההרשמה לשירות ("שירות הקפצת מודעות"). שירות הקפצת מודעות מוגבל למספר מצומצם של מודעות לכל משתמש, כפי שייקבע על ידי לוח פוקוס מעת לעת.

אין ברישום לשירות הקפצת מודעות כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון תנאי השימוש ובכל מקרה בו תוסר מודעה בגין חריגה מתקנון השימוש לא יהיה זכאי המפרסם להחזר כלשהו.

כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את לוח פוקוס בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון תנאי השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות לוח פוקוס על פי כל דין.

לוח פוקוס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

לוח פוקוס תפעל כמיטב יכולתה על מנת להקפיץ את המודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובשעה המבוקשת על ידי המשתמש. ואולם אין לוח פוקוס אחראית כי אכן תוקפץ כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל מודעה תוקפץ בשעה המבוקשת. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בשירות. לוח פוקוס תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת השירות באופן תקין. יחד עם זאת, לוח פוקוס לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת/ הפסקת שירות זה, כתוצאה משיבושים ותקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לוח פוקוס בגין שירות הקפצות מודעות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון תנאי השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "מספר 2"

שירות "מספר 2" המוצע למשתמשים באתר לוח פוקוס מאפשר למשתמש לקבל מספר טלפון ייעודי ("מספר 2") לצורך קבלת שיחות בנוגע למודעה אשר פרסם באתר לוח פוקוס (להלן: "שירות מספר 2"). בהזנת מספר טלפון סלולארי יקבל המשתמש מספר 2 ובכך מספרו האישי של המשתמש יישאר אנונימי. כמו כן, שירות מספר 2 יאפשר למשתמש לבחור את השעות הנוחות לו לקבלת שיחות בנוגע למודעה שפרסם באתר ולשלוף את ההודעות שהושארו לו מתא קולי ייעודי לשירות זה. השירות מופעל ע"י חברת שטרודל בע"מ (אולם מובהר כי לוח פוקוס זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).

מובהר, כי לא ניתן לשלוח הודעות SMS למספר 2.

השירות לשימוש פרטי אינו כרוך בכל עלות למשתמש. יחד עם זאת, יודגש כי בחיוג לתא הקולי של שירות מספר 2 לשליפת הודעות יחויב המשתמש בעלות שיחה סלולארית רגילה (בהתאם לתעריף השיחה של המשתמש בהסכמו מול ספק הסלולארי שלו).

הודעות התא הקולי של שירות מספר 2 ימחקו אוטומטית לאחר 30 יום.

שיחות למספר 2 הינן בעלות שיחה סלולארית רגילה (בהתאם לתעריף השיחה של המשתמש בהסכמו מול ספק הסלולארי שלו).

לוח פוקוס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות מספר 2 בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. במידה ויופסק השירות יופיע במודעה מספרו האישי של המשתמש.

לוח פוקוס תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות מספר 2 באופן תקין. יחד עם זאת, לוח פוקוס לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון ו/או עיכוב בהפעלת השירות). בהתאם, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לוח פוקוס בגין שירות מספר 2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון תנאי השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות קבלת טופס בדיקת רכב:

שירות זה מאפשר למשתמש, החפץ בכך, לקבל לעיונו טופס בדיקת רכב של הרכב שלגביו מפורסם שירות קבלת טופס בדיקת רכב. הבדיקה נעשית ע"י מכון בדיקה מורשה - קומפיוטסט ("מכוני הבדיקה"). טופס הבדיקה איננו נמסר לבעל הרכב ובעל הרכב איננו יודע את תוצאות הבדיקה. כאמור, באפשרות המשתמש, החפץ בכך, לקבל לעיונו קובץ מוצפן (וזאת ע"י קבלת קוד זיהוי התקף לשימוש לתקופה של 30 ימים). מובהר בזאת כי הקובץ המוצפן איננו ניתן להדפסה או לשכפול והינו זמין לעיון בלבד.

עלות השירות משתנה ותתפרסם באתר. מובהר בזאת כי הבדיקה מבוצעת פעם אחת בלבד ועל המשתמש המקבל לעיונו את טופס בדיקה הרכב החובה לבדוק תאריך הבדיקה ונכונותם ליום העיון.

מובהר בזאת כי שירות זה ניתן על ידי מכוני הבדיקה, וכי האחריות לגבי טופס הבדיקה הינה של מכון הבדיקה שביצע בפועל את הבדיקה, וכי ללוח פוקוס אין כל מעמד או אחריות בכל הקשור לנכונות הנתונים שבטופס הבדיקה, לתוקפם ולאמור בהם. מובהר בזאת, והמשתמש מאשר הסכמתו זו על ידי שימוש בשירות זה, כי עצם התשלום למכון הבדיקה באמצעות אתר לוח פוקוס אין בו כדי הקמת אחריות כלשהי של לוח פוקוס ואתר לוח פוקוס מול המשתמש וכי התשלום מבוצע באמצעות אתר לוח פוקוס לצורך הנוחות בלבד וכדי להבטיח למשתמש קבלה בפועל של טופס הבדיקה בלבד. זאת ועוד, עסקת רכישת טופס הבדיקה לעיון המשתמש או רכישת הטופס הנה עסקה שבין המשתמש לבין מכון הבדיקה הרלוונטי ואין לאתר לוח פוקוס ולוח פוקוס כל מעורבות בעסקה זו.

למניעת ספק, מובהר בזאת כי אין בשירות זה משום מניעה של המשתמש מלבצע בדיקת הרכב, בו הנו מעוניין, בעצמו, במוסך זה או אחר, או בכל מכון בדיקה שיבקש המשתמש. ככלל, אתר לוח פוקוס מצהירה כי שירות זו איננו חוסם את המשתמש מלבצע את הבדיקות הנחוצות, לדעתו של המשתמש, בטרם קניית הרכב.

 

שירות זה ניתן למשתמש ללא תשלום כלשהו. עם רישום לשירות זה יקבל המשתמש, החפץ בשירות זה, שם משתמש וסיסמא אישית לצורך כניסה מאובטחת לנתונים שיבקש לשמור באזור האישי.
השם והסיסמא של המשתמש ניתנים לשחזור באמצעות שליחת דואר אלקטרוני למחלקת תמיכה של אתר לוח פוקוס. מחלקת התמיכה, לאחר בדיקה, תעביר בדואר אלקטרוני חוזר את השם והסיסמא של המשתמש. 
מובהר, כי השירות מוגבל בכמות המודעות המאוכסנות באזור האישי של המשתמש וכן מוגבל לתקופת זמן של 30 ימים מיום השמירה של המודעה. במידה והמשתמש לא ימחק את המודעות שביקש לשמור באזור האישי תימחקנה המודעות לפי המגבלות הנ"ל ולא ניתן יהיה לשחזרן באזור האישי (אלא אם תתפרסמנה שנית).

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית סמכות שיפוט והדין החל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א- יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם והכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד. 

הנהלת האתר שומרת לעצמה לעצמה  לשנות את התקנון בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי.


בעלי סואץ ייעוץ וסוכנויות בע"מ. ח.פ 510632904  ת.ד 208, פארק תעשיות עמק חפר